Alternator AIS 201026

Alternator AIS 201026 Iskra

Alternator AIS 201026 Iskra 11.201.026 14V 33A Zastava 101, Yugo 55